نوشیدنی فراسودمند و ارگانیک کامبوچا

۱۸,۵۰۰ تومان۱۱۱,۰۰۰ تومان

N/A کد محصول:

نوشیدنی تخمیری فراسودمند، پروبیوتیک و ارگانیک با خواص درمانی

پاک کردن

توضیحات

کامبوچا
کامبوچا یک نوشیدنی تخمیری فراسودمند، پروبیوتیک و ارگانیک با خواص درمانی متعدد می باشد که طی سالیان اخیر شهرت و محبوبیت فراوانی در میان طرفداران و دوستداران تغذیه سالم در سراسر جهان پیدا کرده و این محبوبیت در ایران نیز رو به افزایش است .

با توجه به کمی تنوع نوشیدنی های سالم، ارگانیک و فراسودمند در سبد غذایی خانواده های ایرانی و کشش آنها به سمت مصرف بی رویه نوشابه های مضر، این نوشیدنی مغذی و پروبیوتیک که فاقد هرگونه افزودنی های شیمیایی می باشد ؛ تحت دستورالعمل یکی از معتبرترین تولیدکنندگان نوشیدنی های ارگانیک آلمان در شرکت پارس شهد تولید شده است .

مجوز و استانداردها
شرکت پارس شهد با رعایت دقیق و کامل قوانین و استانداردهای بهداشتی و صنایع غذایی بین المللی و همچنین سازمان غذا و داروی ایران موفق شده است این نوشیدنی را در ایران تولید و عرضه نماید .

مجوزها و استانداردهای معتبر داخلی و بین المللی این نوشیدنی عبارتند از :
– پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو ایران
(Certificate of Iranian Food and Drug Organization )
– (نشان استاندارد ملی ارگانیک ایران –  Bio -Organic Certificate )
– نشان استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی مواد غذایی
( ISO 22000: Certificate of Food Safety Management Systems)

 

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ
– ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻨﮏ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﻢ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
– ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ .
– ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ را در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻓﺮاد روزاﻧﻪ ﻧﯿﻢ اﻟﯽ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﻀﺮ )ﺣﺎوی اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .
– ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر و ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﭼﻨـﺪ روز و ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑﻌـﺪ از ﭼﻨـﺪ ﻫﻔﺘـﻪ و ﯾـﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
– ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻣﺒﻮﭼـﺎ ﮔـﺰارش ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .در آﻏـﺎز روزﻫـﺎی اول ﺑـﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺟﻬـﺖ اﺣﺘﯿـﺎط
و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و اﺳـﯿﺪﻫﺎی ارﮔـﺎﻧﯽ آن ﺑـﺎ ﻣﻌـﺪه و ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎی ﺑـﺪن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮی )ﻣﺜﻼ ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﻓﻨﺠـﺎن در روز ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ﻣـﯽ ﺗـﻮان آن را ﺑﻪ ﻧﯿﻢ اﻟﯽ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ در روز اﻓﺰاﯾﺶ داد.
– اﻓــﺮادی ﮐــﻪ ﻧــﺎراﺣﺘﯽ ﮔــﻮارش ﻣﻌــﺪه دارﻧــﺪ، ﺑﻬﺘــﺮ اﺳــﺖ ﺷــﺮﺑﺖ ﮐﺎﻣﺒﻮﭼــﺎ را ﺑــﺎ ﻣﻌــﺪه ی ﺧــﺎﻟﯽ ﻣﯿــﻞ ﻧﮑﻨﻨــﺪ، زﯾــﺮا ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺪ دل ﭘﯿﭽــﻪ و ﯾــﺎ ﺳــﻮزش ﺳــﺮﻣﻌﺪه ﺷــﻮد . ﺗﺮﺟﯿﺤــﺎ ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد، ﺷــﺮﺑﺖ ﮐﺎﻣﺒﻮﭼــﺎ را وﺳــﻂ ﻏــﺬا ﯾــﺎ ﮐﻤــﯽ ﺑﻌــﺪ از ﻓﺎﺻــﻠﻪ ی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
– ﻣﺎدران ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده و ﻧﯿـﺰ ﻧـﻮزادان زﯾـﺮ ﯾﮑﺴـﺎل (ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﮐﺎﻣﺒﻮﭼـﺎ ﺑﻨﻮﺷـﻨﺪ زﯾـﺮا از ﯾـﮏ ﻃﺮف ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎﺣﺎوی آﻧﺰﯾﻢ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻧـﻮزادان ﻗـﻮی و ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﻀـﻢ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻢ زداﯾـﯽ و ﭼﺮﺑـﯽ ﺳـﻮزی ﮐﺎﻣﺒﻮﭼـﺎ، اﻣﮑـﺎن دﻓـﻊ اﯾـﻦ ﺳﻤﻮم آزاده ﺷﺪه از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﯿﺮ ﻣـﺎدر وﺟـﻮد دارد .ﮐﺎﻣﺒﻮﭼـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﺎﮐﺴـﺎزی ﮐﺒـﺪ، ﮐﻠﯿـﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﻣـﯽ ﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﺑـﺮای ﻧـﻮزادی ﮐـﻪ در ﺣـﺎل رﺷـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻨـﻮز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴـﺖ .- اﻧـﺪک ﺑـﻮی ﺳـﺮﮐﻪ ی اﺳﺘﺸـﻤﺎم ﺷـﺪه از ﮐﺎﻣﺒﻮﭼـﺎ ﻧﺎﺷـﯽ از وﺟـﻮد اﺳـﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ آن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺑـﺪون ﻣـﻮاد ﻧﮕـﻪ دارﻧـﺪه ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﺪﮐﯽ ﮔـﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮرم ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻄﺮی ﻫﺎی ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺪﺗﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻧـﺪک ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔـﺎز و ﯾﺎ ﺗﺮش ﻣﺰه ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .
– ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮﺳﻄﺢ ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ اداﻣﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی زﻧﺪه و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ ا ﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ر ﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﻮ ﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿ ﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣ ﺼﺮف ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ آن را از ﺻﺎﻓﯽ ﻋﺒﻮر دﻫﯿﺪ.

اطلاعات بیشتر

خواص درمانی

اﺳﯿﺪ ﮔﻠﻮﮐﻮروﻧﯿﮏ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻢ و رﺳﻮب زداﯾﯽ و ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
درﻣﺎن ورم و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻔﺼﻠﯽ، روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﻧﻘﺮس
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺪاره روده ﻫﺎ
ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ وزن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ ﺑﺮاي ورزﺷﮑﺎران اﻧﺮژي زا و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ
ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ و اﯾﺪز
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ و درﻣﺎن آﺳﻢ
ﮐﺎﻣﺒﻮﭼﺎ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B,C,D
ﮐــﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴــﺘﺮول ﺧــﻮن ( ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺼــﻠﯿﺐ ﺷــﺮاﺋﯿﻦ ) ﮔﺮﻓﺘﮕــﯽ ﻋــﺮوق و ﺑﻬﺒــﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺮوق
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺪه درد
درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي دﯾﺎﺑﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎرﺧﻮن و درﻣﺎن ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ، ﺳﻢ زداﯾﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب، ﺳﺮدرد و ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ، ﺧﺴﺘﮕﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
درمان آب مروارید
رﻓﻊ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻮاﺳﯿﺮ
درﻣﺎن آﺑﻠﻪ و ﺟﻮش، زوﻧﺎ و اﻧﻮاع آﺑﺴﻪ
ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻋﻮارض و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎري ام اس
درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺳﯿﺪي ﺷﺪن ﮐﺒﺪ

واحد

1500 سی سی, شل 6عددی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نوشیدنی فراسودمند و ارگانیک کامبوچا”
X